Tupoksi Bidang Pembinaan Ketenagaan


Bidang Pembinaan Ketenagaan

 • Bidang Ketenagaan merupakan unit kerja Dinas Pendidikan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 • Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang ¬†Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA serta DPA Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan DPA Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. penyusunan analisa kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. penyusunan kebijakan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 5. pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 6. pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 7. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 8. pengawasan disiplin dan etika tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 9. pelaksanaan evaluasi kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 10. penyusunan peta pendayagunaan, penugasan dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 12. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Bidang Ketenagaan.

 

Yang diperbantukan oleh :

Seksi Pendayagunaan

Seksi Pengembangan Karir

Seksi Disiplin dan Etika Profesi